Polityka prywatności

I.  Postanowienia ogólne


Administratorem danych osobowych jest firma Uniq Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 117/207 (00-140), posiadającym NIP 5170347314, REGON 180693609 („Administrator”).  
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z oferowanych na niej usług („Użytkownicy”), dostępnej pod adresem www.uniqmetal.pl („Strona internetowa”).
Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.


II.  Cele, zakres oraz podstawy przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
komunikacji z Uniq Metal Sp. z o.o. - udzielania odpowiedzi na pisma, zapytania, żądania, reklamacje, w tym korzystania z formularza kontaktowego;
administrowania Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług oferowanych przez Uniq Metal Sp. z o.o. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.   
Komunikacja z Uniq Metal Sp. z o.o., formularz kontaktowy:  
Pozyskiwane są dane osobowe w przypadku gdy Użytkownik komunikuje się z Uniq Metal Sp. z o.o. za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu lub numerem telefonu. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer kontaktowy. W treści wiadomości można również zawrzeć inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Uniq Metal Sp. z o.o.  
Dane osobowe przekazywane w ramach komunikacji z Użytkownikiem oraz formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
Administrowanie Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej.
Dane jakie są zbierane i przetwarzane w ramach administrowania Stroną internetową to: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, data i godzina odwiedzin strony internetowej, przybliżona lokalizacja, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Kwestie dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce cookies. 


III.  Odbiorcy danych


Podmioty wspierające operacyjnie wykonywanie umowy zawartej pomiędzy a Użytkownikiem takie, jak:
dostawcy usług technologicznych,
dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.
Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Uniq Metal Sp. z o.o. usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.  
Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach UE. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).


IV.  Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie


Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.


V.  Okres przetwarzania danych osobowych


Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.


VI.  Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą


Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Administratorem pod adresem Al. Solidarności 117/207 (00-140) Warszawa bądź pod adresem e-mail: biuro@uniqmetal.pl.  
Administrator może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, skontaktować z Uniq Metal Sp. z o.o., odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.
Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  


VII.  Polityka cookies


Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby dowiedzieć się więcej  o  plikach  cookies  i  podobnych,  używanych  przez  Administratora mechanizmach,  o  ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje. 


VIII.  Postanowienia końcowe


Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.
Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: Al. Solidarności 117/207 (00-140) Warszawa, bądź e-mail: biuro@uniqmetal.pl.